Adobe Photoshop Elements Share Panel - Dummies 2020 - How to dou

Photoshop Elements 12 tutorial: Sharing to mobile devices with Revel | lynda.com

สารบัญ:

Adobe Photoshop Elements Share Panel - Dummies 2020 - How to dou

คุณเลือกตัวเลือกในแผงควบคุม Adobe Photoshop Elements Share โดยคลิกที่ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง อินเทอร์เฟซหนึ่งในสองอินเทอร์เฟซต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น:

  • บางตัวเลือกนำคุณไปสู่ตัวเลือกที่เจาะจงมากขึ้นในแผงแชร์

  • ตัวเลือกอื่น ๆ เปิดหน้าต่างที่คุณเข้าสู่ระบบในการแชร์รูปภาพ ตัวเลือกสำหรับแชร์รูปภาพกับบริการอื่น ๆ จะเปิดหน้าต่างเพื่อเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณและดำเนินการตามขั้นตอนในการเตรียมและอัปโหลดภาพ

รูปแสดงแผงแชร์ตามที่ปรากฏใน Organizer (ซ้าย) และใน Photo Editor (ด้านขวา) แผงการแชร์ Photo Editor มีชุดตัวเลือกที่สั้นกว่า

เพื่อนำองค์ประกอบต่างๆเข้าด้วยกันใน Mac และ Windows Adobe ได้เลือกตัวเลือกในแผงการแชร์เหมือนกับทั้งสองแพลตฟอร์ม